Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2018

Belfegor
2960 6467 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
Belfegor
2899 ddcb 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Belfegor
Belfegor
3144 5b14 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
Belfegor
Często krzyż przygniata, ciężko jest wtedy wstać, znaleźć sens dalszej egzystencji. Ale ja ci mówię, wstań i walcz. To twoje życie, twój największy skarb.
Belfegor
Więc kimże w końcu jesteś?
– Jam częścią tej siły,
która wiecznie zła pragnąc,
wiecznie dobro czyni.
— Johann Wolfgang von Goethe, Faust
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaazazel azazel
Belfegor
Reposted fromkrzysk krzysk viaazazel azazel
Belfegor
...każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Magdalena Knedler – Historia Adeli
Reposted fromnyaako nyaako viamesoute mesoute
Belfegor
3024 84e0 500
Reposted frommesoute mesoute
Belfegor
Evolve to survive - I whisper to myself.
— Stevie J. Cole, LP Lovell - Wrath
Reposted frommefir mefir
1457 28b8 500
Belfegor
Mężczyznę poznaje się po tym czy będzie przy Tobie kiedy wasze dziecko będzie miało 40 stopni gorączki. Kiedy kobieta powie, że jest chora a on będzie tuż obok. Kiedy wszystko w życiu się pierdoli, a on mówi: zaczynamy od początku.
Belfegor
2871 e81c
wanna some?
Belfegor
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Belfegor
Przychodzę do Ciebie w snach?
Reposted fromthesmajl thesmajl viaWilalena Wilalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl